Biogramy uczestników/uczestniczek


Michał Bandura (1983)
doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pisze pracę poświęconą prozie Mariana Pankowskiego. Publikował m. in. w „Twórczości”.

Tomasz Basiuk 
doktor,  wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, którym kieruje od 2005 roku. Jest autorem monografii „Wielki Gaddis: realista postmodernistyczny” (Świat Literacki 2003) i współredaktorem tomów zbiorowych „Odmiany odmieńca / A Queer Mixture” (Wyd. Naukowe Śląsk 2002), „Parametry pożądania” (Universitas 2006), i „Out Here” (Cambridge Scholars Publishing 2006). Członek redakcji naukowego czasopisma internetowego „InterAlia” (www.interalia.org.pl). W roku akademickim 2004-2005 przebywał na stypendium Fulbrighta w Nowym Jorku (CUNY). Obecnie pisze książkę o współczesnej autobiografii gejowskiej w Stanach Zjednoczonych.

Bartłomiej Błesznowski (1983)
historyk idei i socjolog wiedzy, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W swej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami władzy i polityki we współczesnym społeczeństwie, łącząc nauki społeczne z filozofią. Współpracował m.in. z czasopismami „Societas/Communitas”, „Nowa krytyka”, „Hybris” czy „Nowe książki”, jest autorem książki „Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu”.

Małgorzata Anna Budzowska (1978)
adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, lektor w Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Magisterium Wydziału Filologicznego na kierunku filologia klasyczna Uniwersytetu Łódzkiego (2002) uzyskane na podstawie pracy pt. Postać dziecka w twórczości Eurypidesa. Stypendystka programu Erasmus dla doktorantów w Università degli Studi di Milano (2006), laureatka stypendium badawczego dla młodych naukowców Fondation Hardt pour l'étude de l'Antiquité classique (Vandœuvres-Genève, 2010). Autorka pracy doktorskiej pt. Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a (2009), nagrodzonej przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny kultury (I nagroda), oraz artykułów z dziedziny literaturoznawstwa antycznego. Swoje zainteresowania badawcze skupia na analizie dramatu antycznego z punktu widzenia psychoanalizy oraz psychologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii emocji.

Maciej Chojnowski 
urodzony w Warszawie w 1980 roku; absolwent Polonistyki UW; wciąż doktorant w Instytucie Literatury Polskiej; zainteresowania badawcze: proza inteligencka XX w.; problem tożsamości nowoczesnej; niezbyt ortodoksyjna hermeneutyka; prywatnie: żonaty, bezdzietny, nie lubi filmu "Bękarty wojny", nie posiada żywego inwentarza; chciałby grać na trąbce.

Robert Cieślak 
literaturoznawca, teatrolog, medioznawca, dziennikarz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Mediów i Komunikowania. Zainteresowania badawcze: poezja polska (XX i XXI wiek), pogranicza i korespondencje sztuk, kultura wizualna, historia i teoria teatru, teoria komunikacji, historia mediów i ich przemiany w warunkach konwergencji. Opublikował m.in. Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych (1999); Poezja wobec kryzysu władzy wzroku. Studia o słowie, obrazie i percepcji (2006) oraz jako redaktor: Retoryka ciała w dyskursie publicznym (2008); Teatr – miejsce uwodzenia (2010).

Wiktor Dynarski
student polonistyki z planami daleko idącymi za magisterium
Zatwardziały zwolennik urlopu tacierzyńskiego, waleczny obrońca mężczyzn uciśnionych i tropiciel ogólnych sensacji na tle mniejszościowym. Ubóstwia niemal wszystko co w sztuce i życiu niezbadane. Wielbiciel szeroko rozumianego queeru, książkoholik, badacz historii polskiej transpłciowości, zaciekawiony również realizacją męskości w nieheteronormatywnym dyskursie. Ponadto okazjonalny tłumacz i recenzent oraz prezes Genderowo-Queerowego Koła Naukowego przy Wydziale Polonistyki UW. Wszystkich swoich zainteresowań (nie tylko humanistycznych), podobnie jak ulubionych autorów, nie zliczy.

Wacław Forajter (1976)
Nauczyciel akademicki, pracownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego. Autor „Złego” Leopolda Tyrmanda jako literatury środka (Kraków 2007). Tłumacz esejów Paula Valèry’ego oraz Estetyki fotografii Françoisa Soulagesa (Kraków 2007). Publikował m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „FA-arcie”, „Opcjach”, „Kresach” oraz w książkach zbiorowych. Aktualnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą twórczości Władysława Stanisława Reymonta.
    
 Łukasz Gągałą (1989) 
student w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, absolwent XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej. Jako typowy student interesuje się wszystkim w odpowiednich, nierównych proporcjach dzieląc czas między książki, sport i życie.      

Sebastian Jagielski 
filmoznawca, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współredagował tom "Ciało i seksualność w kinie polskim" (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009). Publikował w "Kwartalniku Filmowym", "Kinie" i "Filmie". Przygotowuje rozprawę doktorską o męskim pragnieniu homospołecznym w polskim kinie. Zajmuje się historią kina polskiego oraz problematyką płci i seksualności.

Żaneta Jamrozik
Absolwentka wiedzy o teatrze i filmoznawstwa UJ. Doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości Michaela Hanekego.

Joanna Jawiczuk 
absolwentka filozofii i historii sztuki. Doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Praca doktorska ”Wstyd jako kategoria filozoficzno-kulturowa” pisana pod kierunkiem dr. hab. Teresy Pękali

Łukasz Józefowicz
Doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku UW. Intreresuje się koncepcją "lęku przed wpływem" Harolda Blooma i jej zastosowaniem w badaniach poezji polskiej.

Tomasz Kireńczuk (1983)
doktorant w Instytucie Europeistyki UJ, absolwent teatrologii UJ, krytyk teatralny publikujący w "Didaskaliach", "Dwutygodniku" i "Teatrze", dyrektor programowy w krakowskim Teatrze Nowym, pracuje jako dramaturg i kurator projektów teatralnych i interdyscyplinarnych, zajmuje się badaniami nad dramaturgią komunikacji we współczesnym teatrze a także związkami między teatrem współczesnym a awangardą historyczną i neoawangardą. opublikował książkę "Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów" (2009).

Ewa Kretkowska (1983)
Doktorantka w ILP (Zakład Literatury XX wieku) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Koła Naukowego Psychoanalizy Kultury. Zajmuje się autobiografizmem w prozie drugiej poł. XX wieku.

Anna Marchewka 
literaturoznawczymi, autorka rozprawy doktorskiej Przepisywanie siebie. Wstyd w twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny. Publikuje w miesięczniku „Lampa”.

Dawid Maria Osiński
asystent w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki UW; doktor nauk humanistycznych (na podstawie rozprawy: Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli, 2009). Zainteresowania badawcze sytuują się w kręgu diagnozowania drogi twórczej pozytywistów i modernistów ze szczególnym uwzględnieniem pisarstwa i projektów twórczych w biografiach Orzeszkowej, Świętochowskiego, Leśmiana, Zapolskiej, Wielopolskiej; doświadczenia formacyjności kultury i poszukiwania podmiotowości dziewiętnastowiecznej, strategii i narracji dandysowskich w kulturze i literaturze przełomu wieków.


Grzegorz Piotrowski
muzykolog, literaturoznawca, piosenkarz. Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UG i wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie prowadzi klasę śpiewu i historii jazzu. W 2010 wydał czwartą książkę Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie Jarosława Iwaszkiewicza.

Jan Potkański
Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Literatury XX wieku Wydziału Polonistyki UW. Autor książek Sobowtór. Różewicz a psychoanaliza Jacquesa Lacana i Melanii Klein, (2004), Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta (2004), Parabazy wpływu: Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan (2008), redaktor tomów zbiorowych: Taniec i literatura, razem z Eugeniuszem Czaplejewiczem (2002) oraz Literackie obrazy nieobecności (2005) razem z Michałem Mrugalskim.

Robert Pruszczyński
doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, studiował polonistykę, dziennikarstwo i zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Na warszawskiej polonistyce prowadził zajęcia z literatury XX wieku, literatury porównawczej oraz „genderowe” konwersatoria. Redaktor (razem z Mieczysławem Dąbrowskim) antologii Lektury inności. Na potrzeby książek zbiorowych, czasopism i wystąpień konferencyjnych napisał teksty dotyczące nienormatywnych dyskursów (queer, teoria chaosu) oraz problematyki niewypowiadalnego w prozie XIX i XX wieku.
Kontakt: robert.pruszczynski@gmail.com

Anna Sobieska 
Doktor, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autorka książki: Twórczośc Bolesława Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego (Kraków 2005).
Dziedziny badań: literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego, polsko-rosyjskie związki literackie, Gypsy studies.
Obecnie realizuje projekty badawcze: Wokół Aleksandra Błoka. Symbolizm rosyjski w literaturze Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego oraz Obraz Roma w literaturze polskiej i rosyjskiej.
Tłumaczka poezji polskiej na język hiszpański, współredaktorka, wraz z drem Antonio Benitezem Burraco, wyborów wierszy Jerzego Lieberta (Madryt 2005), Józefa Barana (Gijon 2008),  Jana Twardowskiego (Madrid 2009), Ewy Lipskiej (Gijon 2010).

Paweł Sołodki
doktorant w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się teorią queer w ujęciu filmoznawczym, przygotowuje rozprawę doktorską na temat płciowych i seksualnych transgresji w niezależnym filmie amerykańskim. Autor tekstów naukowych oraz redaktor publikacji "O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej

Dorota Sobstel
Historyk, absolwentka Instytutu Historycznego UW, stypendystka MEN w 2005 – 2006, studiowała Creative Writing na Queen’s University w Belfaście i Trinity College w Dublinie. Obecnie pracuje nad doktoratem z historii idei. Publikowała w „Tece Historyka”.

Agnieszka Sosnowska 
doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW, studentka w Instytucie Filozofii UW, asystentka kuratora w a-i-r laboratory w CSW Zamek Ujazdowki. Zajmuje się sztukami wizualnymi, estetyką nowych mediów oraz teatrem współczesnym. Publikowała m.in. w "Didaskaliach", "Ha!arcie", "Panoptikonie" oraz "Kulturze Popularnej".

Jakub Szestowicki (1987) 
feminista, student filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Publikował m.in. na witrynie Feminoteki, w "ha!arcie" i "Literacjach". Współzałożyciel i wiceprezes Genderowo-Queerowego Koła Naukowego. Członek zespołu "Krytyki Politycznej".

Karol Szymański
z wykształcenia historyk po KUL-u i księgowy, z zawodu - redaktor i wydawca, z zamiłowania - kinoman i mól książkowy.

Błażej Warkocki 
adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM, krytyk literacki. Autor ksiązki "Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności.”

Łukasz Wróbel (1979) 
doktorant w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, magister filologii polskiej i filozofii, absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (UW). Współredaktor tomu Derrida/AdirreD. Publikował artykuły poświęcone fenomenologii (E. Husserl, R. Ingarden), hermeneutyce, a także rozmaicie konceptualizowanym relacjom literatury z filozofią (M. Blanchot, J. Derrida) i wybranym problemom współczesnej teorii literatury.

Michael Zgodzay 
Studium Filozofii, Slawistyki i Filologii Polskiej w Frankfurcie nad Menem (J. W. Goethe Universität) i w Berlinie (Humboldt-Universität). Praca magisterska: Die 'Anwesenheit' des Autors im Werk von Kazimierz Brandys ['Obecność' autora w twórczości Kazimierza Brandysa].Od 2007 roku doktorant i pracownik naukowy w Instytucie Slawistyki (Literatury zachodniosłowiańskie) przy Humboldt-Universität zu Berlin. Temat warsztatowy doktoratu: Poetyka bólu w prozie W. Gombrowicza. Niemieckie przekłady polskiej prozy i poezji, m.i.: Jolanta Brach-Czaina, Bożena Keff.